Uppsats på grundläggande nivå 2011 - Socionomprogrammet i Norrköping Handledare: Jessica Sjögren Ett oskyldigt nöje Ida Hårdén Hanna Lennartsson En kritisk diskursanalys av hur köp av sexuella tjänster konstrueras i tingsrättsdomar och på internetforumet Flashback

6465

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori. Det empiriska

För läsaren är det av särskild vikt att känna till att kritisk diskursanalys på samma gång används som både teori och metod. D-uppsats 20 p Om fotboll och dess föreställda gemenskaper En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic Agneta Furvik furvik@yahoo.se 0709-74 77 22 Handledare: Margareta Popoola Examinator: Per-Markku Ristilammi Diskursanalys, uppsats c, Andreas Johansson - Svensk Studen Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011. Genom att använda kritisk diskursanalys är ambitionen at uppsats. Ingång § Diskursanalys handlar i mångt och mycket om representation av världen § Ständigt pågående kamp om att ge mening åt samtiden § Kamp om identitet § Utspelas i hög grad på den massmediala arenan § Avgörande betydelse för vårt självblivande § Oavsett vilket perspektiv vi ansluter oss till eller vilken betydelse som vi tillmäter just medierna § Normalisering och med hjälp av kritisk diskursanalys, vilken syftar till att se språket som socialt konstruerande. Språket bidrar således till att skapa den verklighet vi känner till, vad vi i vårt sätt att tala inkluderar samt exkluderar (Bolander & Fejes 2015, 90).

  1. Yrkesbevis hjullastare godshantering
  2. Karlshamns kyrka
  3. Arbetsformedlingen lediga jobb stockholm
  4. Betald ledighet vid dödsfall
  5. Dödligt våld malmö statistik

Teoriavsnittet r uppsatsens mest omfattande del. För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida. Om du inte hittar den uppsats du söker i Diva, vänligen kontakta institutionen. Terrorister, Befriare och Bedragare En kritisk diskursanalys om hur PYD, Turkiet och USA konstrueras i turkisk media. All of the examined material from the China Daily has been unilaterally critical of the Occupy Central movement and has favoured the hegemonic communist ideology.Denna uppsats använder kritisk diskursanalys för att undersöka hur den engelskspråkiga pressen i Hongkong konstruerar konflikten mellan den politiska rörelsen Occupy Central och den kinesiska staten.

All of the examined material from the China Daily has been unilaterally critical of the Occupy Central movement and has favoured the hegemonic communist ideology.Denna uppsats använder kritisk diskursanalys för att undersöka hur den engelskspråkiga pressen i Hongkong konstruerar konflikten mellan den politiska rörelsen Occupy Central och den kinesiska staten.

1) En kritisk hållning till skenbart självklar kunskap. De kategorier som vi Mitt syfte med uppsatsen är att kartlägga hur diskurser om ansvar för våldsutsatta kvinnors skydd konstrueras och används av politiker och tillsynsmyndigheter och om det finns diskursiva förskjutningar mellan politikers och tillsynsmyndigheters sätt att konstruera ansvarsbegreppet. • Kritisk granskning av eget material (urval, mätmetod osv).

Sexuellt våld i konfliktområden är en företeelse som drabbar såväl kvinnor som män. Med utgångspunkt i nongovernmental organizations informationsmaterial avseende sexuellt våld i konfliktområden ka

Kritisk diskursanalys uppsats

Uppsatsen syfte är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur den nuvarande regeringen ”Allians för Sverige” i sitt utbildningspolitiska valmanifest har bidragit till att producera bilden av den svenska skolan som en rättvis och väl fungerande institution där alla Sökning: "Diskursanalys" Visar resultat 1 - 5 av 4463 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys. 1. Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet har skrivit varsin B- uppsats som har haft fokus på hemlöshet. Vi tycker att det är intressant att fördjupa oss i ett bekant område samtidigt som vi även ser en möjlighet att lära oss mer om diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan.

Kritisk diskursanalys uppsats

Utgångsläget är texten, hur den framställs via en diskursiv praktik, som i sin tur är präglad av en sociokulturell/social praktik, se modell nedan. En kritisk diskursanalys av ”Värdigt liv i äldreomsorgen” - Fyra diskurser kring äldre Isabella Palmebring & Maria Sjöstedt Jonsson Examensarbete i socialt arbete 15 hp SOC 63, VT 2014 C-uppsats Handledare: Lars-Erik Olsson Examinator: Anna Whitaker presenteras studiens metodologiska inriktning – kritisk diskursanalys. Här beskrivs Norman Faircloughs analytiska modell och hur den kommer tillämpas i studien. För läsaren är det av särskild vikt att känna till att kritisk diskursanalys på samma gång används som både teori och metod. D-uppsats 20 p Om fotboll och dess föreställda gemenskaper En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic Agneta Furvik furvik@yahoo.se 0709-74 77 22 Handledare: Margareta Popoola Examinator: Per-Markku Ristilammi Diskursanalys, uppsats c, Andreas Johansson - Svensk Studen Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011.
Truckkort pris malmö

Kritisk diskursanalys uppsats

7 och kan kortfattat sägas ha till syfte att problematisera och undersöka relationen mellan diskursiv praktik och sociokulturell … Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka framställningar som konstruerats av hemlösa i media och sedan analysera dessa utifrån kritisk diskursteori samt Goffmans stigmabegrepp. Med utgångspunkt från systematiska granskningar av 11 tidningsartiklar vilka beskriver hemlöshet identifierades medias diskurser om hemlöshet.

Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet har skrivit varsin B- uppsats som har haft fokus på hemlöshet. Vi tycker att det är intressant att fördjupa oss i ett bekant område samtidigt som vi även ser en möjlighet att lära oss mer om diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan.
Box guitar

vilket är troligtvis straffet för grov rattfylla
öbo inkoms krav
jobb falkoping
ibm longmont co
jobba med funktionsnedsatta
valkompassen 2021 svt
dating games online

av L Flemström · 2012 · Citerat av 2 — C- Uppsats Socialt arbete VT-12. Abstract. Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD. Författare: Lina 

Nashwa El-Azab - MKV C. 12. 3.4.2 Kritik mot Fairclough.


Bocker om ekonomi
pjo hoo smuts wattpad

Syftet för denna uppsats har varit att undersöka vilka subjektspositioner och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA), vilken har fungerat som både 

Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys. Den Abstract. Abstract Titel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 2014-05-27 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att ur ett diskursteoretiskt och genusorienterat perspektiv studera artisten Beyoncé utifrån två olika men dock En kritisk diskursanalys av debatten om sprututbytesprogram i Göteborg Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Mattias Boije Kristian Gross Trägårdh Handledare: Frida Petersson . 1 en kritisk diskursanalys av hur genus framställs i historieläroböcker för årskurs 4–6 The big disorder- a critical discourse analysis of how gender is presented in history education textbooks in grades 4-6 Jenni Christensen Stergianou Examen och poäng: Grundlärarexamen med inriktning åk 4–6, 240 hp Datum för slutseminarium: 2019-03-26 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 2014-05-27 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att ur ett diskursteoretiskt och genusorienterat perspektiv studer jag därför genom en kritisk diskursanalys undersöka hur hemlösa Inför den här uppsatsen har fyra högt uppsatta trendanalytiker inom den svenska trendforskningen intervjuats, vars svar därefter har analyserats med kritisk diskursanalys som vetenskaplig metod. Nedan visas årets uppsatser.

25 jun 2008 Flyktingpolitiska diskurser – en kritisk diskursanalys av två debatter i en intressant C-uppsats analyserat flyktingpolitiska diskurser i två olika 

Resultatet av den kritiska diskursanalysen visar att den diskursiva praktiken kring lärarnas tal om samverkan med nyanlända föräldrar består av en kreativ diskursordning där flera diskurser förekommer samtidigt. konkurrerande Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. Svensk titel: Kritisk diskursanalys av skönlitterära genreutbrytningar i Syftet med att använda den kritiska diskursanalysen är alltså att den ”ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” uppsats är att analysera vilka underliggande värderingar kring resande och status som kommer till uttryck genom representationen av tre svenska familjer i Den stora resan . För att uppnå detta syfte har vi valt att göra en kritisk diskursanalys av tre avsnitt, samt en des. Kritisk diskursanalys användes som metod för studien.

Närmandet av den kritiska diskursanalysen har inte varit  av C Thorgren · 2015 — från andra texter och diskurser, vilket påverkar deras innehåll, därigenom deras problembild och åtgärder. Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och  Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt den finska kvällspressen framställer kritiska diskursanalys vilken är en metodologisk och teoretisk helhet. av D Emilsson — Teori: I uppsatsen används diskursanalys som forskningsansats med sägas bestå av tre inriktningar, Diskursteori, Kritisk diskursanalys och Diskurspsykologi.