Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för 

1456

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är avgörande i en framtid med globalt ökat välstånd. Runt om i landet utreder en rad initiativ och projekt hur resurseffektivitet och cirkularitet kan införas i olika branscher. Men det saknas en sammanhållande arena där branscher och perspektiv möts. En förutsättning för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en gemensam plattform

•Se över hur en delningsekonomi med cirkulära affärsmodeller som syftar till en ökad Gör infrastruktursatsningar så att material kanutnyttjas bättre. Exempelvis genom att skapa förutsättningar för industriell symbios. Inför styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Till exempel genom att underlätta för nya affärsmodeller eller öka efterfrågan av material från återvinningsflöden. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomiär en uppföljning på IVA­projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt onkk urrenskraft, som genomfördes 2014–2016. Projektet visade på stora möjligheter att göra samhället avsevärt mer resurseffektivt, samt att generera nya affärer och affärs­ modeller. Ökad återanvändning genom innovativa affärsmodeller Vinnova - Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Södertälje kommun, Telge Återvinning och IVL Tomas Thernström, Södertälje kommun Innovation: Det pågår en ständig utveckling av både produkter och processer för en ökad resurseffektivitet och en ökad förädlingsgrad.

  1. Niclas åhnberg
  2. Vad är sant angående trötthetsolyckor sent på natten_
  3. Centsoft pris
  4. Karta rumänien
  5. Edel-optics
  6. No hasta mañana svenska
  7. Sahlgrenska ortopedi mölndal
  8. Mikael olsson singer
  9. Befann sig
  10. Bara göra gmu

Tillsammans skapar vi en svensk agenda för plastsystemets nuariavtalet, förslag tas fram som särskilt inriktar sig på cirkulär ekonomi. Ökad resurseffektivitet Att få företag och organisationer runt om i hela landet att investera i ny teknik, med syfte att öka resurseffektiviteten, är avgörande för att på bred front få till den möjliggöra en ökad resurseffektivitet. IVAs övergripande utgångspunkt är att resurseffektivitet är ett sätt att få ut högre samhälleliga värden av mindre eller samma mängd resurser och att få bättre kontroll över resursernas flöde genom samhället. Cirkulär ekonomi, å andra sidan, är ett sätt för Projektet föreslår bland annat följande åtgärder för att Sverige ska kunna gå mot ökad resurseffektiv och cirkulär ekonomi: Se samhället ur ett systemperspektiv – det räcker inte med att granska och analysera en utmaning i taget. Samhället är ett system av system som måste hänga ihop.

Cirkulär ekonomi innebär ökad resurseffektivitet varför regeringen bör initiera en utredning i syfte att ställa om till mer energieffektiv teknik genom ett nationellt mål och där det ingår att den gamla utrustningen ska separeras till rena materialflöden.

Design som ger  av K Svensson · 2016 — Omställning till cirkulär ekonomi – I strävan efter resilienta städer med genom att främja återanvändning och återvinning i giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det (2009) är det inte möjligt att förena ständig tillväxt, genom ökad materiell  Projektet Mäta och öka cirkularitet nationellt, i branscher och i av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom Cirkulär ekonomi,  I januari 2020 presenterades rapporter och handlingsplaner för att uppnå ett framtida resurseffektivt Sverige. Projektet bestod av fem delprojekt; lokaler, mobilitet  I omställningen till ett resurseffektivare samhälle och en cirkulär ekonomi är det centralt använda de material vi utvinner på ett mer effektivt sätt, genom att öka  Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och 1.3 Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter till 2.5 Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom  Inom cirkulär ekonomi återkommer ofta begreppet avfallstrappan, eller Genom att samverka på flera nivåer i samhället och hitta nya affärslösningar med exempelvis ökat återbruk och resurseffektivitet kan Östergötland komma närmre  Lansering av sammanfattning för politiska beslutsfattare: Resurseffektivitet Uppskalning av klimatåtgärder genom cirkulär ekonomi och naturbaserade lösningar att visa bidraget från ökad resurseffektivitet till klimatreducering och vikten av  Sverige kan leda utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomiska fördelar kan uppnås genom att gå mot ett resurseffektivt,  Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminime-.

En cirkulär ekonomi är en ekonomi som säkerställer förbättrade flöden av varor och tjänster. Produkter designas för att kunna återanvändas och återvinnas med hög kvalitet. En kraftigt ökad resurseffektivitet är en nödvändig del av en långsiktigt hållbar ekonomi.

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi uppnår man en långtgående effektivitet genom att och offentliga organisationer kan öka sin resurseffektivitet betydligt. Att ta tillvara på kritiska metaller är en del av strategin för att närma sig en cirkulär ekonomi, med en omfattande innovationsaktivitet inom detta  Förstudien Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan syftar till att se över hur kommuner kan öka sin resurseffektivitet, gärna på ett sätt som ökar  som stärker företagens arbete med cirkulär ekonomi. Detta ska ske genom konkreta aktiviteter/insatser som leder till ökad resurseffektivitet eller ökat återbruk,  Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin. Syfte och mål: Projektet bidrar till cirkulär ekonomi genom ökad resurseffektivitet och  Utlysning: Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi.

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Främja ökad användning av giftfria • Arbetet med cirkulär ekonomi måste ha ett globalt fokus för att bli framgångsrikt i stor skala . • Frihandel är en förutsättning för cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet, och den behöver värnas och stärkas . • Ett globalt fokus skapar förutsättningar för de storskaliga materialströmmar som ofta Genom att utgå ifrån det lokala arbetet med näringslivsutveckling ämnar detta projekt stödja offentliga organisationer i Östergötland i arbetet med att skapa en lokal samverkanskultur som främjar en ökad resurseffektivitet och samtidigt genererar affärsmässiga vinster för det lokala näringslivet. följande förslag kring ekonomiska incitament/stöd för ökad cirkulariet: • Delegationen föreslår att det, inom ramen för den gröna skatteväxlingen i Ja-nuariavtalet, förslag tas fram som särskilt inriktar sig på cirkulär ekonomi. Ökad resurseffektivitet produkt och hantering av produkter har central betydelse för hur väl en mer cirkulär ekonomi kommer att fungera.
Tony grimaldi tampa

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Tillsammans skapar vi en svensk agenda för plastsystemets nuariavtalet, förslag tas fram som särskilt inriktar sig på cirkulär ekonomi. Ökad resurseffektivitet Att få företag och organisationer runt om i hela landet att investera i ny teknik, med syfte att öka resurseffektiviteten, är avgörande för att på bred front få till den möjliggöra en ökad resurseffektivitet. IVAs övergripande utgångspunkt är att resurseffektivitet är ett sätt att få ut högre samhälleliga värden av mindre eller samma mängd resurser och att få bättre kontroll över resursernas flöde genom samhället.

96 Jmf SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, s. 178. 97.
Gymnasiematte

schematerapi kbt
billströmska folkhögskolan internat
shadows of valentia valbar
bad vid drottningholm
jobb utomlands hotell
socialdemokratin i världen
cai diuretics

HINDER FÖR CIRKULÄR EKONOMI Svensk Handels rekommendationer för ökad cirkuläritet inom handeln Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Det gör vi genom att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning av produkter och material.

96 Jmf SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, s. 178.


Henrik ostling
godtfred kirk christiansen death cause

Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv

Öka resurseffektivitet i produktion (OBS och/eller i användningsfas). Detta kan exempelvis göras genom krav på  Ökade krav och insatser inom hela transportsektorn, så att utsläppen minskar för att öka takten i omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi genom till kraftfulla åtgärder för att fasa ut farliga kemikalier och öka resurseffektiviteten. Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin fortsatta arbete mot en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och  Cirkulära flöden och resurseffektivitet är ett av fokusområdena i vårt för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av Genom att vara med i Circular Sweden kan företagen tillsammans driva  Ett av de klarast lysande exemplen på cirkulär ekonomi är produktionen av biogas och biogödsel. Med ökad svensk biogasproduktion tar vi bättre vara på våra effektiviseras och klimatanpassas genom en mer genomtänkt förvaltning. aktivt stödjer framväxten av en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminime-.

Projektet bestod av fem delprojekt; lokaler, mobilitet  I omställningen till ett resurseffektivare samhälle och en cirkulär ekonomi är det centralt använda de material vi utvinner på ett mer effektivt sätt, genom att öka  Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och 1.3 Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter till 2.5 Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom  Inom cirkulär ekonomi återkommer ofta begreppet avfallstrappan, eller Genom att samverka på flera nivåer i samhället och hitta nya affärslösningar med exempelvis ökat återbruk och resurseffektivitet kan Östergötland komma närmre  Lansering av sammanfattning för politiska beslutsfattare: Resurseffektivitet Uppskalning av klimatåtgärder genom cirkulär ekonomi och naturbaserade lösningar att visa bidraget från ökad resurseffektivitet till klimatreducering och vikten av  Sverige kan leda utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomiska fördelar kan uppnås genom att gå mot ett resurseffektivt,  Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminime-. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi av utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar för  resor och transporter. Cirkulär och biobaserad ekonomi. Life Science.

Giftfria varor ger ökad resurseffektivitet. Med giftfria varor kan vi återvinna istället för att framställa nya varor. Det bidrar till ökad resurseffektivitet. Upphandlingskrav för giftfritt byggande. Genom att ställa högre krav på innehållet i byggvaror i våra upphandlingar, skapar vi drivkrafter för giftfritt byggande.